Valg av seremoni og gravferdsform

Valg av seremoni og gravferdsform

Publisert: 30.08.2018
Oppdatert: 15.10.2019

Her finn du ein del informasjon om ulike gravfersskikkar og -former.

Gravferdsseremoni
Kremasjon og kistebegravelser
Askespredning
Anonym grav og anonym minnelund
Navnet minnelund
Særskilt tilrettelagt grav
Betaling ved gravferd
Gravstell

Gravferdsseremoni

De fleste velger å ta avskjed med den avdøde gjennom en seremoni.

Om lag 90 % velger gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke. De fleste andre tros- og livssynssamfunn tilbyr også slik bistand ved gravferd. Det er også mulig å lage en seremoni i helt privat regi. 

Nyttige lenker:
Informasjon om ritualer og seremonier i tros- og livssynssamfunn

Kremasjon og kistebegravelser

Om lag 65 prosent av de avdøde i Norge blir gravlagt i kiste på en gravplass, såkalt jordbegravelse.

Slik gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Etter søknad kan denne fristen forlenges dersom det foreligger tungtveiende grunner. Det er gratis med jordbegravelse på en gravplass i avdødes bostedskommune.

Om lag 35 prosent av de avdøde blir kremert i et krematorium. I Norge finnes det 24 krematorier i drift. Kremasjonen skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Seremoni forut for kremering blir ofte kalt bisettelse. Urnen skal settes ned på en offentlig gravplass senest seks måneder etter dødsfallet. Frem til urnenedsettelsen oppbevares askeurnen på krematoriet eller hos gravplassmyndigheten i den kommunen hvor urnenedsettelsen skal finne sted. 

De tilsatte ved gravplassen bistår ved urnenedsettelser. De etterlatte kan være til stede. Som regel er dette en privat seremoni, men Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn vil også kunne delta dersom de etterlatte ønsker det.

Det er anledning til å ta avgift for kremasjon. Om det tas betalt og hvor mye kommer an på om kommunen dekker kremasjonen helt eller delvis og det enkelte krematoriums satser.

Askespredning

Askespredning er alternativet til kiste- eller urnebegravelse på gravplass.

Kirkemøtet bestemte i 2012 at kirkelige ansatte kan medvirke ved askespredning etter en gravferd. Men dette er ikke noe prester og andre kirkelig ansatte kan pålegges, det er mulig å reservere seg mot dette.

Asken kan spres over åpent sjø eller fjell. Dette krever en særskilt godkjenning. Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken.

Tillatelse kan også gis når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det.

Det gis ikke mulighet for å få navn og dato på gravminne på gravplassen dersom askespredning blir valgt.

Nyttige lenker:
Kyrkjeleg medverknad ved ei gravferd som vert avslutta med kremasjon og spreiing av oske
Bispemøtet 2012: Kirkelig medvirkning til askespredning

Anonym grav og anonym minnelund

En alternativ gravform er anonym grav.

Gravlegging skjer da på et felt der gravens plassering bare er kjent for gravplassmyndighetene.

Det er ikke anledning til å sette opp noe gravminne eller annen markering med navn eller annen tekst.
Anonym grav kan benyttes både ved kistebegravelser og urnebegravelser.

Anonym grav kan ikke festes.
Det finnes ikke anonym grav på alle gravplasser, mer informasjon gis av lokal gravplassmyndighet.

Noen steder er det satt opp et minnesmerke uten navn på et felt med anonyme graver. Her kan en sette blomster og lys ved minnesmerket.

I navnet minnelund skjer gravlegging på et felt der det ikke kan settes opp egne gravminner.

I motsetning til anonym grav gis det på navnet minnelund anledning til å føre opp avdødes navn på en navneplate som festes til et minnesmerke eller liknende.

Særskilt tilrettelagt grav

Noen gravskikker forutsetter spesiell tilrettelegging av graven.

De fleste muslimer ønsker for eksempel å bli gravlagt i en gravretning mot Mekka. I Sogndal og Leikanger er det eit felt på den nye gravlunden på Kaupanger som er vendt mot Mekka. Dette er den einaste gravplassen i Sogn som har eit slikt felt.

Betaling ved gravferd

Det er anledning til å ta betalt for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav. I tillegg kan det tas avgift for gravlegging av de som var bosatt utenfor kommune.

Gravstell

Det er fester av graven som har ansvar for å holde graven og gravminnet i hevd.

De fleste gravplassmyndigheter kan mot betaling stelle graven, det vil si sørge for planting av blomster, luking og vanning. Kontakt gravplassmynidgheten på steder for avtaler som kan inngås for gravstell.