Gravplassforvaltning - eit offentleg ansvar


Gravferdslova §1 understrekar at gravlegging skal skje med respekt for den avdøde sin religion eller livssyn. Dette tyder at alle har krav på likeverdig handsaming, uavhengig av kva for trus- eller livssynsamfunn dei høyrer til.

Foto frå nye Kaupanger gravplass.

De fleste av dei offentlege gravplassene vert forvalta av Den norske kyrkja ved kyrkjeleg fellesråd i den enkelte kommunen. Som offentleg gravplassmyndigheit tilibyr kyrkjeleg fellesråd eit likeverdig tilbod av tenester til alle innbyggarar: Kistegravlegging, kremasjon og andre tilhøve ved gravplassen (urnenedsetjing, gravminne, gravstell, gravregister, feste av graver osb).

Kyrkjeleg ansvar for gravplassforvaltninga er hovedmodellen i Noreg, men gravferdslova opnar også for at kommunen kan ta over dette ansvaret for fellesrådet. Det er kommunal gravplassforvaltning i kommunane Bærum, Sandefjord, Modum, Vennesla og Gjesdal.

Tilbake