Krossvandring og påsketidvandring - gjer påska sin bodskap synleg


Å gå i Jesu fotspor mot krossen og gå i lyset frå Jesu oppstode: Her kan du tinge plansjar til to ulike vandringar til bruk i trusopplæring og elles.

Illustrasjon av Jesus som bærer kors

Krossvandringa Via Dolorosa

Krossvandring / Korsvandring - der ein går i Jesu fotspor mot krossen - frå stasjon til stasjon – er ein gamal tradisjon i tida rundt påske.Vi fekk i 2021 laga ein serie med 14 plansjar med bibeltekstar og nye bilete til ei slik krossvandring.

Påsketidvandringa Via Lucis

Jesus møter Maria i hagen - ein av Magne V Kristiansen sine illustrasjonar frå håpsvandringa Via Lucis

Ein nyare tradisjon er å gå i lyset frå Jesu oppstode. Vandringa VIA LUCIS (lysvegen) har også 14 stasjonar,  men fokuserer på lyset og håpet frå Jesu oppstode. Denne serien var ny til påske i 2020, men vart i 2022 oppgradert med heilt NYE bilete til ni av plansjane.


Det er Balestrand sokneråd som formidlar desse påskevandringane. Vi sel to seriar med plakatar. Kvar serie har 14 stasjonar og ein velkomen-plakat. Vi gjev ut kvar serie på nynorsk og bokmål. Plakatane er illustrerte av kunstnaren Magne V. Kristiansen. Tekstane er frå Bibelselskapet. Plakatane er framstilt på kraftig plastfolie i A3-format. Plakatane er laga for utandørs bruk ved at dei både er vassekte og lysekte. Plakatane kan til dømes festast på plater/stolpar som kan plasserast rundt ei kyrkje, ein gravplass, i ei naturløype el.l. Kvar serie kostar kr 2.500,- eks. mva. Frakt kjem i tillegg.

Levering: Vi produserer og sender ut etter kvart som vi mottek ordrar.

PS! Her kan du sjå tips til montering av plaktane.

Tilbake