Kvardagstru - hausten 2017
Kvardagstru - hausten 2017

No er det klart for ein ny runde med kvardagstru, og tema-kretsen vert den same som før: Kyrkjeåret - kva og kvifor? Men denne gongen vert det fokus på ein annan del av kyrkjåret, nemleg tida frå seinsommar og fram mot advent. Dette er ei tid utan spesielle høgtider, det er ingen ekstra, raude dagar i kalendaren. Likevel er det mykje å lære av kyrkjeåret sin gang også i dene tida.

Tid og stad for komande samlingar:

 • 31. oktober: REFORMASJONSDAGEN.
  På Sogn Folkemuseum, eige program frå kl 19-ca 2130, sjå neste avstnitt.
  Inngang kr 80/ 70.
   
 • 14. november: Stedje kyrkje kl 1930. Håp i livet når tida tek slutt.
  Ved Geir Paulsen, sokneprest i Luster.
   
 • 13. desember (NB: Onsdag) kl 1930 : Advent – livet kjem! Ved Bjørg Sæther.

Reformasjonsdagen 31. oktober
På ei rekke av kveldane vert det musikalske innslag og song, ikkje minst på Aftansong 31.10. Denne kvelden har eit annleis innhald, sidan dette er sjølve reformasjonsdagen, og det i år er 500-årsmarkering av denne. Tysdag 31.10 oppmodar vi derfor om å ta del på arrangementa som er eit samarbeid mellom De Heibergske samlinger og Sogn prosti, og det vil finna stad på Sogn Folkemuseum denne kvelden. Denne kvelden er det eit føredrag om Sogn i tida etter reformasjonen, og det tek til kl 19. Etter føredraget vert det sal av kaffi, og ca kl 2030 tek Aftansong til. Denne vert leia av Kjell Olav Nordheim og Arild Slinde, fungerande prost Jermod Hausberg deltek med tekstmeditasjon, og det vert musikalske innslag ved mellom anna Judith Vestreim og Dalatrioen.

For alle
Når det gjeld dei vanlege kvardagstru-samlingane vil dei  vare om lag  ein time, og det vert slik lagt opp til kortfatta undervisning og trusopplæring for vaksne. Samlingane er lagt opp med tanke på at dei skal høve godt for dei som ikkje har vore med på noko liknande tidlegare. Ein treng ikkje å ha delteke på samlingane som var våren 2016 for å ha utbyte av denne nye runden med Kvardagstru. Ein kan også få godt utbyte av kveldane om ein berre har høve til å delta på enkelte samlingar.

Samlingane er utan påmelding, og med unnatak av 31.10 utan kostnad for dei som har lyst til å vere med. Kvardagstru vert gjennomført i regi av Stedje sokneråd, med økonomisk støtte frå Opplysningsvesenets fond.